CK 2 ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ แก่งคุดคู้ 2 วัน 1 คืน 6,500 บาท รถตู้จากกทม.

รหัส CK 2 กทม.เลย ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ 2 วัน 1 คืน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (พักเชียงคาน 1 คืน)

 

วันแรก กทม.สนามบินดอนเมือง ล่องแก่งคุดคู้ ท่าลี่ 

06.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง 

07.20 น. มุ่งหน้าสู่ จ.เลย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD9704 

08.35 น. เดินทางถึงสนามบินเลย  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง อ.เชียงคาน 

10.00 น. ล่องเรือแม่น้ำโขงชมบรรยากาศไทยลาวไปยังแก่งคุดคู้ และเที่ยวชมภูควายเงิน ภูผาแบ่น 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) 

13.00 น. เดินทางต่อไปยัง ท่าลี่ ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แวะชมตลาดการค้าชายแดน จากนั้นแวะนมัสการพระธาตุสัจจะและกลับเข้าสู่เชียงคาน 

17.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก เชียงคานเกสเฮาส์ที่พักรูปแบบโฮมสเตย์ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) หลังจากนั้นให้ท่านเลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่ถนนคนเดินเชียงคาน 

 

วันที่สองภูเรือ วัดเนรมิตวิปัสสนา พระธาตุศรีสองรัก วัดโพนชัย 

04.00 น. เดินทางถึงภูเรือชมวิวทิวทัศน์ยามเช้าที่สวยงาม ชมผาโหลนน้อยชมสวนหินพาลี และจุดชมวิวเดโช 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) 

08.00 น. เดินทางมายัง วัดเนรมิตวิปัสสนา เ หลังจากนั้นมาที่ พระธาตุศรีสองรัก

 09.30 น. เดินทางไปยังวัดโพนชัย หรือพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน และเดินทางต่อไปยัง ท่าลี่ ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แวะชมตลาดการค้าชายแดน จากนั้นแวะนมัสการพระธาตุสัจจะและกลับเข้าสู่เชียงคาน 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4) 

13.00 น. เดินทางถึง สนามบินเลย 

14.25 น. เดินทางกลับสู่ กทม.โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9709 

 

16.00 เดินทางเดินทางถึง กทม.โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการท่านละ 

อัตรานี้รวม 

- ค่ารถยานพาหนะตลอดการเดินทาง 

- ค่าอาหารกลางวัน 4 มื้อ 

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 

- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

- ค่าที่พักจำนวน 1 คืน 

- ค่าล่องเรือแก่งคุดคู้ 

- ค่าตั๋วเที่ยวบินไป-กลับสายการบินนกแอร์ 

วิธีการจองทัวร์

โทรสำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com 

คำแนะนำในการจองทัวร์ 

ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน 

เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที 


วิธีการจองทัวร์

โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน


รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 406-616061-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 746-221531-6 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ

-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ

-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่ 

-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 

-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี 

-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 199-244378-4 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-918754-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 404-538407-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี

-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) 

-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-88038-7 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม 

-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 343-2-61287-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน


เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือ 02-4290554

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 089-3089035 , 083-3086327


รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 

3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 


ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 


ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

สำนักงาน สไมล์ไทยทัวร์ Smile Thai Tour

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120 
โทร 037-424954 
Fax : 037-424954 
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สาขา เชียงราย 
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.